[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : มีเรื่องมาเล่า....มีข่าวมาบอก...

อังคาร ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 
           การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอก ที่ได้การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยวัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงาน โดยข้อมูลจะช่วยสะท้อนจุดเ่ด่น - จุดด้อย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณชน
           จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง       กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) โดย มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน 5 มาตรฐาน เท่ากับ 3.05 ระดับคุณภาพ ดี และการประเมินคุณภาพรอบสามครั้งนี้  สถานศึกษาจะต้องมีผลรวมคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป และต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่่างเร่งด่วน 
           ด้วยเกณฑ์ข้างต้นที่กล่าวมา สร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกคนมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จึงเป็นที่มาให้ทุกคนเกิดพลังที่จะ "ร่วมมือ ร่วมแรง และรวมใจ" เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ต้องเหนื่อย ท้อแท้เพราะความไม่เข้าใจในบางอย่าง แต่ก็สามารถผ่านบรรยากาศนั้นได้อย่างสบาย ๆ......

มีเรื่องมาเล่า 1
9 มีี.ค.55 / กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
        นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายไพศาล นาลินธมากร อดีต ผอ.กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งรับความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งบุคลากรให้ความสนใจ มีความตระหนักในภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภายในเดือนกันยายนนี้ 

มีเรื่องมาเล่า 2
23 มี.ค.55 /หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดฯ
     นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ (Area-ฺBased Assessment) ทุกสังกัดใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ สิงห์บุรี ชัยนาท ตราด พังงา ชุมพร สมุทรสงคราม และอำนาจเจริญ
มีเรื่องมาเล่า 3
20 เม.ย.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
         บุคลากรรับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย  ดร.แสงรุนีย์  มีพร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.อำนาจเจริญ เป็นผู้ให้ความรู้ เน้นย้ำ สร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความเข้าใจภารกิจการประกันคุณภาพฯ ซึ่งเป็นสิ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA
มีเรื่องมาเล่า 4
18 มิ.ย.55 /หอประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล วข.อำนาจเจริญ
       นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแก่บุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ทุกคน ซึ่ง กศน.อำเภอแต่ละอำเภอได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วย

มีเรื่องมาเล่า 5
20 มิ.ย.55 /ห้องประชุมลืออำนาจ สนง.กศน.อำนาจเจริญ
      นายวิทูร หาืทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำบุคลากร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมี ดร.จรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.ร่วมเติมเต็มให้ความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน
มีเรื่องมาเล่า 6 
4 ก.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
       นายวราวุฒิ  พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ โดยมี นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการณ์ดังกล่าว 
มีเรื่องมาเล่า 7
5 ก.ค.55 /โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร
        นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับ "การประเมินเพื่อพัฒนา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดโดย สมศ.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มีเรื่องมาเล่า 8
9 ก.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
        นายวิทูร  หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนในการรวบรวมเอกสาร 3 ปีย้อนหลัง (2552 - 2554) ตามมาตรฐาน กศน. ก่อนจะจำแนกเป็น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ สมศ. ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบเป็นคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มีเรื่องมาเล่า 9 
18 ก.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
     นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประชุมบุคลากร มอบหมายภารกิจแต่ละมาตรฐาน บ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรรับผิดชอบ เพื่อรวบรวมเอกสารให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่จะประเมิน
มีเรื่องมาเล่า 10
23 ก.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
     นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทบทวนความรู้ ตรวจสอบเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เพื่อเตรียมต้อนรับเลขาธิการ กศน.โอกาสมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร กศน.ทุกอำเภอ ก่อนเข้ารับการประเมินฯ
มีเรื่องมาเล่า 11
28 ก.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
       บุคลากร กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำโดย นายวิทูร หาทอง ให้การต้อนรับ  นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มีเรื่องมาเล่า 12
1 ส.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
     นางอัจฉราภรณ์  โค้วคชาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กศน.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากร พร้อมทั้งทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ รวมทั้งแนะนำการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้อง ตามเกณฑ์การพิจารณา โดยต้องมีเอกสารย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2554, 2553, 2552
 
มีเรื่องมาเล่า 13
2 ส.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
        ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประชุมทบทวน ตรวจสอบการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยให้บุคลากรแต่ละตัวบ่งชี้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคการเตรียมการดังกล่าว ซึ่งทุกคนมีความตระหนักและกระตือรือร้นเป็นอย่างดี
มีเรื่องมาเล่า 14
5 ส.ค.55 /กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
       นางอัชราภรณ์  โค้วคชาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กศน.นำบุคลากรจาก กศน.อำเภอเสนางคนิคมเข้าศึกษาเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากบุคลากร กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยทั้งสองฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีเรื่องมาเล่า 15
1 ก.ย.55 / กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
      ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา เพื่อมอบหมายภารกิจก่อน ผอ.และครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบลบางส่วนจะเดินทางไปราชการที่จังหวัดภูเก็ต โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา

มีข่าวมาบอก.......   
         กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2555 ซึ่งบุคลากรทุกคนพร้อม  เอกสารพร้อม  สถานที่พร้อม...

มีข่าวมาบอก......
        คณะผู้ประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ แก้วหย่อง  ประธานกรรมการ, นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์, นายอุดร ดวงดีนายถิรวุฒิ  ทองประดิษฐ์  กรรมการ และ นางสาวสิริปตี พุ่มจันทร์ กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการประเมินมีการเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ และสังเกต 
มีข่าวมาบอก 5
11 กันยายน 2555 /ลงพื้นที่ 
           เวลา 09.00 น.คณะผู้ประเมินภายนอก เยี่ยม กศน.ตำบลนายม เพื่อดูสภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพูดคุยสัมภาษณ์ผู้เรียน - ผู้รับบริการงานกาีรศึกษานอกโรงเรียน โดยมี นายวิทูร หาทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และครู กศน.ตำบลนายม คือ นางสาวิภา สารราษฎร์ และครูพื้นที่ ได้แก่ กศน.โนนโพธิ์ นาจิก ดอนเมย และครูอาสาสมัครฯ ให้การต้อนรับ
มีข่าวมาบอก  6
          เวลา 10.00 น. คณะผู้ประเมินภายนอกเยี่ยมเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โครงการพระราชดำริและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์ ณ ศูนย์สามวัย "สานสายใยรัก" ที่บ้านหนองแห่ หมู่ 1 ต.นายม  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม "Book Start" หนังสือเล่มแรกของลูก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก ซึ่งผู้เป็นแม่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์สามวัย ให้การต้อนรับ
มีข่าวมาบอก 7
            เวลา 10.40 น. คณะผู้ประเมินภายนอกเยี่ยม  พบปะผู้เรียน - ผู้รับบริการงานการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งชมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  ใน กศน.ตำบลน้ำปลีก โดยมี นางสาวพัชชาณัญย์  ศรีมันตะ ครู กศน.ตำบลน้ำปลีก และครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ให้การต้อนรับ 
มีข่าวมาบอก 8 
        เวลา 11.00 น. คณะผู้ประเมินภายนอก เยี่ยม พบปะผู้รับบริการงานการศึกษานอกโรงเรียน ด้านมาตรการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีบ้านนาเมือง หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก โดยมี ว่าที่ ร.ต.ระดมพล เห็มจันทร์ ครู ศรช.และครู กศน.พื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ
มีข่าวมาบอก 9
         เวลา 13.00 น. คณะผู้ประเมินภายนอก ลงพื้นที่ประเมิน ตรวจสภาพจริง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในมาตรการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยคณะผู้ประเมินได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มาใช้บริการห้องสมุด ทั้งยืมหนังสือ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และรับฟังความคิดเห็นจากคระผู้ประเมินเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาให้สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ทั่วถึง 
มีข่าวมาบอก 10
           เวลา 14.00 น. คณะผู้ประเมินภายนอก เยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว โดยมี นายสุพรรณ สืบสิงห์ วิทยากรผู้สอน และครูในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ
มีข่าวมาบอก 11
วันที่ 12 กันยายน 2555
             เวลา 14.00 น.บุคลากร กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำโดย นายวิทูร หาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักศึกษา เข้ารับฟังรายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจาจากกรรมการผู้ประเมินเป็๋นรายตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจฟัง จดบันทึกในสิ่งที่กรรมการเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ...  ทั้งนี้ึคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ยังเปิดโอกาสให้ซักถามได้ ซึ่งเมื่อทุกคนได้รับฟังแล้วรู้สึกพอใจในรายงานดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง....
มีข่าวมาบอก 12
       เวลา 16.30 น.หลังจากรับฟังรายงานผลการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้่ถ่ายรูปเป็่นทีี่ระลึกร่วมกับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกทุกคน ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น ทุกคนให้ความเป็นกันเอง สนุกสนาน ที่สำคัญ "พวกเรารู้สึกหายเหนื่่อย โล่งใจ"  
         อีก 15 วันหลังจากประเมินฯ ให้สถานศึกษารอรับร่างรายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีข้อท้วงติงหรือยืนยันการร่างรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าวก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป....
            ในนามของ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้ประเมินภายนอกเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีั มีประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
        ท้ายที่สุด...ขอเป็นกำลังใจให้แก่สถานศึกษาในสังกัด กศน.ทุกแห่ง ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปีต่อไป....ขอให้ทุกคนมีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ มีพลังที่จะลุกขึ้่นมาสู้...และเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน .... เราเชื่อในศักยภาพของ "คน กศน.ทุกคน"  ว่าเมื่อรวมใจเป็นหนึ่งแล้ว...ชัยชนะต้องเป็๋นของเรา....กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ขอเป็นแรงใจให้อีกหนึ่งแรงใจ..... และหากมีอะไรให้พวกเรารับใช้... "ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ....."


                                                                                             
หทัยรัตน์ ศิริแก้ว : เล่าเรื่อง/ภาพ







เข้าชม : 5347


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จ้างพิมพ์คู่มือเรียน ปี 2560 8 / พ.ค. / 2560
      กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ้างพิมพ์คู่มือเรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน 24 / พ.ย. / 2559
      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2559 4 / มี.ค. / 2559
      โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาองค์กรและพัฒนาทีมงาน" 20 / ม.ค. / 2559
      อบรมการทำข่าว 5 / ม.ค. / 2559




ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เลขที่ 19 หมู่ 19 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4551-2125 โทรสาร 0-4551-1913 
 E-mail : hathairatsiri@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   วิศวะ ค่าแพง