สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทร 045 - 511912 แฟกซ์ 045 - 451925