สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ เว็บไซต์ กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ


  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ   ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
  กศน.อำเภอชานุมาน   ห้องสมุดประชาชนอำเภอชานุมาน
  กศน.อำเภอปทุมราชวงศา   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา
  กศน.อำเภอพนา   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนา
  กศน.อำเภอลืออำนาจ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอลืออำนาจ
  กศน.อำเภอเสนางคนิคม   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสนางคนิคม
  กศน.อำเภอหัวตะพาน   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวตะพานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4551-1912  โทรสาร 0-4545-1925   http://amnatnfe.go.th