โปรแกรม DMIS61
   
    โปรแกรม DMIS61
    คู่มือการใช้งานระดับอำเภอ
    คู่มือการใช้งานระดับตำบล


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 -511912