สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ เว็บไซต์ กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
  ประวัติความเป็นมา   นโยบายและจุดเน้น

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4551-1912  โทรสาร 0-4545-1925   http://amnatnfe.go.th